8 වන වීරපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1484 - 1508
ඇවෑමෙන්
9 වන ධර්මපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1508 - 1510 | 1510 - 1528 |
පවරා දුන්නා
6 වන විජයබාහු රජතුමා
1510 - 1522
 
9 වන ධර්මපරාක්‍රමබාහු රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | කෝට්ටේ - (1508 - 1510)

Dharma Parakramabahu IX was King of Kotte in the sixteenth century, who ruled from 1508/09 to 1528. He succeeded his father Parakramabahu VIII as king of Kotte and was succeeded by his son Vijayabahu VII.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS