රාජසූරිය රජතුමා
1593 - 1593
පසුව
නිකපිටියේ බණ්ඩාර රජතුමා
1593 - 1593
අවසන් වීමෙන්

-
 
නිකපිටියේ බණ්ඩාර රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | සීතාවක - (1593 - 1593)

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS