කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමා
1747 - 1782
ඇවෑමෙන්
රාජාධි රාජසිංහ රජතුමා
1782 - 1798
ඇවෑමෙන්
ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා
1798 - 1815
 
රාජාධි රාජසිංහ රජතුමා

නායක්කාර වංශය | නුවර - (1782 - 1798)

Sri Rajadhi Rajasinha (reigned 1782–1798) was a member of the Madurai royal family and succeeded his brother, Kirti Sri Rajasinha as King of Kandy in 1782.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS