මහසිළු මහාතිස්ස රජතුමා
BC 76 - BC 62
ඇවෑමෙන්
චෞර නාග රජතුමා
BC 62 - BC 50
ඝාතනයෙන් පසු
කුඩා තිස්ස රජතුමා
BC 50 - BC 47
 
චෞර නාග රජතුමා

විජය පරම්පරාව | අනුරාධපුරය - (BC 62 - BC 50)

Chora Naga was King of Anuradhapura in the 1st century BC, who ruled from 62 BC to 50 BC. He succeeded his cousin Mahakuli Mahatissa as King of Anuradhapura and was succeeded by Kuda Tissa.

 
ක්‍රියා
  • රජුට නවාතැන් නොදුන් විහාර 18ක් කඩා දැමීය
  • අනුලා බිසව රජුට වස දී මරා දැමීය.
  •  
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS