වෝහාරිකතිස්ස රජතුමා
215 - 236
ඝාතනයෙන් පසු
අභයනාග රජතුමා
236 - 244
ඇවෑමෙන්
IIවන සිරිනාග රජතුමා
244 - 246
 
අභයනාග රජතුමා

ලම්බකර්ණ වංශය I | අනුරාධපුරය - (236 - 244)

Abhaya Naga was King of Anuradhapura in the 3rd century, whose reign lasted from 237 to 245. He succeeded his brother Voharika Tissa as King of Anuradhapura and was succeeded by his nephew Siri Naga II.

 
ක්‍රියා
  • ශ්‍රී මහා බෝධිය වටා ගල් පිලිකඩ ඉදිකරවීය.
  • ලෝවාමහපායේ මණ්ඩපයක් ඉදිකරවීය.
  • භික්ෂු සංඝයා හට දෙලක්ෂයක් සිවුරු දන්දෙන ලදී.
  •  
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS