පවුර වටා දිය අගලක් කරවීය
දායකත්වය : කූඨකණ්ණ තිස්ස රජතුමා - (BC 41 - BC 19)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ඉදිකිරීම් / ආරක්ෂාව]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS