කලිකාලන්ගේ හමුදාව නගරය කොල්ලකා තරුණයක් 12,000ක් වහලුන් ලෙස ඉන්දියාවට ගෙනයන ලදී.
දායකත්වය : වංකනාසික තිස්ස රජතුමා - (110 - 113)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ගැටුම් / ආක්‍රමණ]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS