අනුලා බිසව රජුට වස දී මරා දැමීය.
දායකත්වය : චෞර නාග රජතුමා - (BC 62 - BC 50)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [විශේෂ සිද්ධීන් / ඝාතන]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS