උමන්ජලවාතිකා හෙවත් ජලනල පද්ධති ඇති කළේය.

Contributed by : King Vasabha - (66 - 110)

Era : Anuradhapura

මෙමගින් මහා මල්වතු, උද්‍යාන, ජලාශ, පොකුණු කරවා ඒවාට නල මගින් ජලය සැපයීය.

 

Similar Work from Other Rulers - [Social / Humanitarian]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS