සෑගිරිය, ථූපාරාමය, මහා සෑය සහ ශ්‍රී මහා බෝධියේ දහසක් පහන් පූජා පැවැත්විය.

Contributed by : King Vasabha - (66 - 110)

Era : Anuradhapura

 

Similar Work from Other Rulers - [Religious / Other]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS