රුවන්වැලි සෑයේ හතරැස් කොටුවේ කහවනු ලක්ෂය බැගින් වටිනා මැණික් තැන්පත් කරවීය.

Contributed by : King Sangha Tissa I - (247 - 251)

Era : Anuradhapura

 

Similar Work from Other Rulers - [Religious / Other]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS