ණය සහිත භික්ෂූන් ණයෙන් නිදහස් කර මහා වෙසක් පූජාවක් පැවැත්වීය.

Contributed by : King Voharika Tissa - (215 - 236)

Era : Anuradhapura

 

Similar Work from Other Rulers - [Religious / Other]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS