නගර පාලකයකු පත්කිරීම. (නගර ගුත්තික)
දායකත්වය : පණ්ඩුකාභය රජතුමා - (BC 377 - BC 367)

යුගය : අනුරාධපුරය

ප්‍රථමයෙන් මෙම තනතුර සඳහා පත් කලේ පණ්ඩුකාභය රජුගේ ලොකු මාමා වන අභය ය.

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [වෙනත් / පොදු කාර්යයන්]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS