කාලපාසාන වැව කරවීය.
දායකත්වය : මහසෙන් රජතුමා - (276 - 303)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [වාරිමාර්ග / වැව්]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS