1 වන විමලධර්මසුරිය රජතුමා
1592 - 1604
ඇවෑමෙන්
සෙනරත් රජතුමා
1604 - 1635
ඇවෑමෙන්
2 වන රාජසිංහ රජතුමා
1635 - 1687
 
සෙනරත් රජතුමා

දිනරාජ වංශය | නුවර - (1604 - 1635)

Senarat Adahasin was king of the Kingdom of Kandy from 1604 to 1635. He was the brother of king Vimaladharmasuriya I of Kandy. When he died his two sons Kumarasinghe & Wijayapala were minors so the throne passed to his brothe Senarat who was a monk. Senerath married his brothers widow Dona Catherina and had one son by her who would be Rajasinghe II.
 
When time came for him to divide his kingdom between his two stepsons & his own son, he tricked the other two & made Râjasimha II(his own son) inherit the main part of his kingdom including Kandy. His two stepsons died shortly after (Some say Senerath is responsible for this elimination of potential heirs to the throne and Rajasimha II became the sole heir to his kingdom.
 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS