මහාසිව රජතුමා
BC 257 - BC 247
ඇවෑමෙන්
සූරතිස්ස රජතුමා
BC 247 - BC 237
ඝාතනයෙන් පසු
සේන හා ගුත්තික
BC 237 - BC 215
 
සූරතිස්ස රජතුමා

විජය පරම්පරාව | අනුරාධපුරය - (BC 247 - BC 237)

Suratissa was an early monarch of Sri Lanka of the Kingdom of Anuradhapura, based at the ancient capital of Anuradhapura from 247 BC to 237 BC. He was the younger son of Pandukabhaya and the brother of Mutasiva. Suratissa was defeated and killed in battle by two South Indian Tamil invaders Sena and Guttika and usurped the Sinhalese throne and became joint rules of Anuradhapura, which was the first historically reported account of Tamil rule in Sri Lanka. Sinhala rule was re-established in 215 BC.

 
ක්‍රියා
 • විහාර 500ක් ඉදි කිරීම
 • ඇත්කඳ විහාරය කරවීම
 • නැගෙනහිර පව් විහාරය කරවීම
 • කොලම්බාලක විහාරය කරවීම
 • ගිරිනිල් පනාකඩ විහාරය කරවීම
 • කණ්ටක චේතිය ඉදිකිරිම
 •  
  ඡායාරූප
  Kantaka Chethiya
  අනුරාධපුරය,

  මිහින්තලා කන්ද මඳ දුරක් නගින විට කුඩා කඳු ගැටයක් මත බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන අතර ඉතා සැලකිය යුතු පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් වන  කණ්ටක චේතිය හමුවේ. පාදමේ වට ප්‍රමාණය අඩි 425 ක් පමණ හා දැනට ශේෂව ඇති උස...


  Built : සූරතිස්ස රජතුමා,
  Added : ලංජතිස්ස රජතුමා,

   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS