ලංජතිස්ස රජතුමා
BC 119 - BC 109
ඇවෑමෙන්
බල්ලාඨනාග රජතුමා
BC 109 - BC 104
ඝාතනයෙන් පසු
වළගම්බා රජතුමා
BC 104 - BC 103
 
බල්ලාඨනාග රජතුමා

විජය පරම්පරාව | අනුරාධපුරය - (BC 109 - BC 104)

Khallata Naga, also known as Kalunna, was an early monarch of Sri Lanka of the Anuradhapura Kingdom from 109 BC to 103 BC.
 
Khallata Naga was the youngest son of Saddha Tissa, and Youngest brother of Thulatthana and Lanja Tissa. In the period of his reign, three rebel Princesses, Tissa, Abha and Uttara tried to seize his throne.
 
ක්‍රියා
  • ලෝවා මහාපාය වටා ප්‍රාසාද 32ක් කරවීම.
  • රුවන්වැලි සෑය වැලි මලුව වටා ගල් බැම්මක් බැඳීම.
  • කුරුන්ද පාසක විහාරය කරවීම
  •  
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS