මාමාවරු 8 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම
දායකත්වය : පණ්ඩුකාභය රජතුමා - (BC 377 - BC 367)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [විශේෂ සිද්ධීන් / මැරුවා]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS