මිරිසවැටි විහාරයේ ජත්‍රය කරවීය.
දායකත්වය : වෝහාරිකතිස්ස රජතුමා - (215 - 236)

යුගය : අනුරාධපුරය

 

වෙනත් පාලකයන්ගේ සමාන ක්‍රියාකාරකම් - [ආගමික / වෙනත්]

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS